TOP NẠP THẺ THÁNG

Nạp tiền Nick Liên Quân Nick Liên Minh
-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #436 -

Acc LQ #436 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 47
 • Trang Phục: 47
 • Bảng Ngọc: 30
650,000CARD 520,000ATM
 • Bậc Ngọc: 30
 • Trang Phục: 47
 • Tướng: 47

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #354 -

Acc LQ #354 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 42
 • Trang Phục: 28
 • Bảng Ngọc: 60
600,000CARD 480,000ATM
 • Bậc Ngọc: 60
 • Trang Phục: 28
 • Tướng: 42

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #416 -

Acc LQ #416 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 35
 • Trang Phục: 38
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 480,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 38
 • Tướng: 35

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #422 -

Acc LQ #422 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 43
 • Trang Phục: 38
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 480,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 38
 • Tướng: 43

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #399 -

Acc LQ #399 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 35
 • Trang Phục: 31
 • Bảng Ngọc: 90
450,000CARD 360,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 31
 • Tướng: 35

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #408 -

Acc LQ #408 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 34
 • Trang Phục: 31
 • Bảng Ngọc: 90
400,000CARD 320,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 31
 • Tướng: 34

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #474 -

Acc LQ #474 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 43
 • Trang Phục: 25
 • Bảng Ngọc: 90
400,000CARD 320,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 25
 • Tướng: 43

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #394 -

Acc LQ #394 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 42
 • Trang Phục: 27
 • Bảng Ngọc: 90
380,000CARD 304,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 27
 • Tướng: 42

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #396 -

Acc LQ #396 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 40
 • Trang Phục: 37
 • Bảng Ngọc: 90
380,000CARD 304,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 37
 • Tướng: 40

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #401 -

Acc LQ #401 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 43
 • Trang Phục: 25
 • Bảng Ngọc: 90
370,000CARD 296,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 25
 • Tướng: 43

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #397 -

Acc LQ #397 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 41
 • Trang Phục: 28
 • Bảng Ngọc: 79
350,000CARD 280,000ATM
 • Bậc Ngọc: 79
 • Trang Phục: 28
 • Tướng: 41

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #409 -

Acc LQ #409 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 26
 • Bảng Ngọc: 90
350,000CARD 280,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 26
 • Tướng: 28

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #439 -

Acc LQ #439 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 40
 • Trang Phục: 26
 • Bảng Ngọc: 86
350,000CARD 280,000ATM
 • Bậc Ngọc: 86
 • Trang Phục: 26
 • Tướng: 40

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #463 -

Acc LQ #463 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 90
350,000CARD 280,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 20
 • Tướng: 32

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #479 -

Acc LQ #479 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 33
 • Trang Phục: 24
 • Bảng Ngọc: 90
350,000CARD 280,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 24
 • Tướng: 33

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #353 -

Acc LQ #353 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 38
 • Trang Phục: 28
 • Bảng Ngọc: 76
300,000CARD 240,000ATM
 • Bậc Ngọc: 76
 • Trang Phục: 28
 • Tướng: 38

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #391 -

Acc LQ #391 -

 • Rank: K.Rank
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 29
 • Bảng Ngọc: 90
300,000CARD 240,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 29
 • Tướng: 30

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #421 -

Acc LQ #421 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 21
 • Bảng Ngọc: 90
300,000CARD 240,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 21
 • Tướng: 32

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #385 -

Acc LQ #385 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 23
 • Bảng Ngọc: 90
280,000CARD 224,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 23
 • Tướng: 30

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #470 -

Acc LQ #470 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 22
 • Bảng Ngọc: 90
280,000CARD 224,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 22
 • Tướng: 32

MUA NGAY